Όροι χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν για κάθε πρόσβαση και χρήση του www.chionsalt.gr («Ιστότοπος»). Ο Ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία ΧΙΩΝ ΑΒΕΕ, που εδρεύει στη Λεύκα Πατρών («Εταιρεία»).

Με τη χρήση του Ιστοτόπου αποδέχεστε όλους τους παρόντες Όρους.  Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, θα πρέπει να διακόψετε άμεσα την πρόσβασή σας και τη χρήση του Ιστοτόπου. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους Όρους ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στον Ιστότοπο και είναι δική σας ευθύνη να ανατρέξετε και να συμμορφώνεστε με τους πλέον ενημερωμένους Όρους σχετικά με την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστοτόπου μετά τη δημοσίευση των αλλαγών συνεπάγεται την αποδοχή των τελευταίων Όρων.

  1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Ιστότοπο ή προβλέπεται διαφορετικά από αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να αναδημοσιεύσετε, να μεταφορτώσετε, να τοποθετήσετε, να αποθηκεύσετε (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας), να διανείμετε, να μεταδώσετε, να εκμεταλλευτείτε ή να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο του Ιστοτόπου ή οποιαδήποτε διαφήμιση ή χορηγία, ή να επιτρέψετε ή να συνδράμετε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να κάνει το ίδιο.
  2. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, του σχεδιασμού, της εμφάνισης, του λογισμικού που παρέχονται ως μέρος του Ιστοτόπου ή περιλαμβάνονται σε αυτόν), ανήκουν και παραμένουν της αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή των δικαιοπαρόχων μας και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
  3. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων και δεν περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση και την πρόσβαση στον Ιστότοπο από οποιονδήποτε τρίτο. Στα πλαίσια αυτά, δεν επιτρέπεται, ενδεικτικά αναφερομένων: να αντιγράψετε ή να τροποποιήσετε τον κώδικα HTML που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ιστοσελίδων στον Ιστότοπο, να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία που παρεμβαίνει στην ορθή λειτουργία του Ιστοτόπου ή να προσπαθήσετε να παρεμποδίσετε την ορθή λειτουργία του Ιστοτόπου, να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε, να μεταφράσετε ή να ανατρέψετε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστοτόπου.
  4. Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Η πρόσβαση και η χρήση οποιουδήποτε ιστοτόπου τρίτων γίνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και υπό τους όρους, προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου του ιστοτόπου τρίτου. Αναγνωρίζετε, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι: (α) δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα ή προσβασιμότητα τρίτων ιστότοπων ή το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω τέτοιων ιστότοπων τρίτων, (β) η παροχή συνδέσμων μας σε ιστοτόπους τρίτων δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως επικύρωση ή έγκριση από εμάς των φορέων εκμετάλλευσης ή/και των χορηγών των ιστότοπων τρίτων ή οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω των ιστότοπων τρίτων, (γ) δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αυθεντικότητα των πληροφοριών και του περιεχομένου που διατίθενται στους ιστοτόπους τρίτων ή μέσω αυτών, και (δ) δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, άμεση ή έμμεσα, τυχόν προκληθεί σε σχέση με τη χρήση σας ή την εξάρτησή σας από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, πληροφορίες, δηλώσεις, παραστάσεις, διαφήμιση, υπηρεσίες ή άλλο υλικό που διατίθεται στους ιστοτόπους τρίτων ή μέσω αυτών.
  5. Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος, χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα ή ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι ο Ιστότοπος ή ο διαθέσιμος διακομιστής είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή σφάλματα. Στον βαθμό που δεν ορίζεται διαφορετικά από αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκαλείται ενδειτικά από: (α) διακοπή ή καθυστέρηση στον Ιστότοπο ή σφάλματα, ιούς ή σφάλματα που περιέχονται στον Ιστότοπο λόγω γεγονότων εκτός του εύλογου ελέγχου μας, (β) οποιαδήποτε ασυμβατότητα του Ιστοτόπου με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ή υλικό στον εξοπλισμό σας, (γ) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ιστοτόπου.
  6. Ο Ιστότοπος και οι πληροφορίες, οι εικόνες, τα λογότυπα και το περιεχόμενο που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, υπόσχεση ή δέσμευση οποιασδήποτε φύσης, όπως ενδεικτικά για την ποιότητα, καταλληλότητα, εγκυρότητα, ορθότητα, ασφάλεια και ακρίβεια τόσο αυτών όσο και του Ιστοτόπου και των ιστοσελίδων τρίτων.  Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και το υπόλοιπο υλικό στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών εμφανίζονται ή διανέμονται μέσω του Ιστοτόπου. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστοτόπου και να κάνουμε αλλαγές στον Ιστότοπο και στα υλικά, προϊόντα, περιεχόμενο κλπ που περιγράφονται στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
  7. Στον βαθμό που δεν ορίζεται διαφορετικά από αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια, τραυματισμό από τη χρήση του Ιστοτόπου, των ιστότοπων τρίτων ή του περιεχομένου αυτών.
  8. Υποχρεούστε να μας αποζημιώσετε από και έναντι όλων των αξιώσεων, των αποζημιώσεων, των απαιτήσεων και των εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών) που σχετίζονται ή προκύπτουν από οποιαδήποτε παράβαση των Όρων από εσάς ή την παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου μέρους.
  9. Οι παρόντες όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Πατρών.