Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μέσα από το σύστημα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση της εταιρείας μας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η μονάδα επεξεργασίας & συσκευασίας αλατιού <<Χιών Α.Ε.>> δεσμεύεται για την βελτιστοποίηση όλων των απαιτούμενων παραμέτρων της παραγωγικής 
διαδικασίας με τρόπο που να διασφαλίζεται ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον, καθώς και η ελαχιστοποίηση πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η επιχείρηση δεσμεύεται για την πιστή τήρηση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μέσα από την εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε όλο το 
φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας.